LEGALS

Town Planning


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, Umsebe Development Planners BK het `n aansoek (AH/17/00113 & RT/17/00004) om grond ontwikkeling ingedien ingevolge Artikels 50 and 51 (gelees met Hoofstuk 6) van die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die verwydering van beperkende titelvoorwaardes vanaf Transportakte T121461/2007 en die hersonering van die Resterende Gedeelte van Gedeelte 14 van die plaas, Sandford 291 KU geleë suid van die R535-pad, ongeveer 2km noord- oos van die Hazyview SSG. Die voorneme van die aansoek is om beperkende titelvoorwaardes te verwyder en die Resterende Gedeelte van Gedeelte 14 van die plaas, Sandford 291 KU te hersoneer van `Landbou` na `Opvoedkundig` om Hazyview Primary School en Panda Pre-School wat tans op die eiendom bedryf word, te formaliseer en toe te laat vir die uitbreiding daarvan. `n Afskrif van die aansoek en stawende dokumentasie is verkrygbaar gedurende gewone kantoorure by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela, 1201 wie gekontak kan word op die volgende kontaknommer: 013‑759‑2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes daarvoor moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of per e- pos aan: registry@mbombela.gov.za teen nie later as 22 Julie 2017 nie. Die formaat vir kommentaar of besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoorure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Aansoeker se Kontakbesonderhede: Naam: Umsebe Development Planners BK Fisiese Adres: Ehmkestraat 39, Suite 2, Lidwala House Tel: 013‑752‑4710 E- posadres: lerina@umsebe.co.za - TA004372


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Umsebe Development Planners CC have lodged a land development application (AH/17/00113 & RT/17/00004) in terms of Sections 50 and 51 (read with Chapter 6) of the Mbombela By-Law on Spatial Planning and Land Use Management for the removal of restrictive title conditions from Deed of Transfer No: T121461/2007 and the rezoning of the Remaining Extent of Portion 14 of the farm, Sandford 291 KU situated south of the R535- road, approximately 2 km north east of the Hazyview CBD. The intention of the application is to remove restrictive title conditions and rezone the Remaining Extent of Portion 14 of the farm, Sandford 291 KU from `Agricultural` to `Educational` to formalise and allow for expansion of Hazyview Primary School and Panda Pre- School that currently operate on the property. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, who can be contacted at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: registry@mbombela.gov.za by no later than 22 July 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above-mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: Umsebe Development Planners CC Physical Address: 39 Ehmke Street, Suite 2, Lidwala House Phone Number: 013‑752‑4710 Email Address: lerina@umsebe.co.za - TA004373


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BY-LAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT We, Umsebe Development Planners CC have lodged a land development application (AS/17/02065) in terms of Section 50 (read with Chapter 6) of the Mbombela By- Law on Spatial Planning and Land Use Management for the rezoning of Portions 12 and 13 (portions of Portion 9) of Erf 915, Riverside Park Extension 24, situated along Naaldekoker Crescent, Riverside Park Extension 24. The intention of the application is to rezone the property from `Special` for retail, wholesale, hotel, motor dealing and related uses, business and finance offices to `Business 4` and `Parking`, respectively. A copy of the application and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, who can be contacted at the following contact number: 013‑759‑ 2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013- 759-2070; or emailed to: registry@mbombela.gov.za by no later than 22 July 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use Management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: Umsebe Development Planners CC Physical Address: 39 Ehmke Street, Suite 2, Lidwala House Phone Number: 013- 752-4710 Email Address: lerina@umsebe.co.za - TA004374


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ons, Umsebe Development Planners BK het `n aansoek (AS/17/02065) om grond ontwikkeling ingedien ingevolge Artikel 50 (gelees met Hoofstuk 6) van die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die hersonering van Gedeeltes 12 en 13 (gedeeltes van Gedeelte 9) van Erf 915, Riverside Park Uitbreiding 24 geleë in Naaldekokersingel, Riverside Park Uitbreiding 24. Die oogmerk van die aansoek is om Gedeeltes 12 en 13 (gedeeltes van Gedeelte 9) van Erf 915, Riverside Park Uitbreiding 24 te hersoneer van `Spesiaal` vir kleinhandel, groothandel, hotel, motorhandel en verwante gebruike, besigheid en finansie kantore na `Besigheid 4` en `Parkering`, onderskeidelik. `n Afskrif van die aansoek en stawende dokumentasie is verkrygbaar gedurende gewone kantoorure by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela, 1201 wie gekontak kan word op die volgende kontaknommer: 013 ‑759‑2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes daarvoor moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, Nelstraat 1, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of per e-pos aan: registry@mbombela.gov.za teen nie later as 22 Julie 2017 nie. Die formaat vir kommentaar of besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder: Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoorure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Aansoeker se Kontakbesonderhede: Naam: Umsebe Development Planners BK Fisiese Adres: Ehmkestraat 39, Suite 2, Lidwala House Telefoonnommer: 013‑752‑4710 E- posadres: lerina@umsebe.co.za - TA004375


NOTICE NKOMAZI SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT BY-LAW, 2015 NOTICE IS HEREBY GIVEN in terms of Section 94 of the Nkomazi Spatial Planning and Land Use Management By-Law, 2015, that We, Smit and Fisher Planning (Pty) Ltd have applied to the Nkomazi Local Municipality, for Consent Use in terms of Section 76 of the Nkomazi Spatial Planning and Land Use Management By-Law, 2015 in order to construct a cellular telephone mast and base station (Telecommunication Infrastructure) on part of the Remaining Extent of the farm Rhineland No 330, JU. Particulars of the application may be inspected during normal office hours at the applicant`s address mentioned herein, and at the offices of the Town Planning Department, Nkomazi Local Municipality, 9 Park Street, Malelane, 1320, for a period of 28 days from 13 June 2017. Any objection(s) and/or comment(s), including the grounds for such objection(s) and/or comment(s) with full contact details, in respect of this application shall be lodged in writing to both the applicant and The Municipal Manager, Nkomazi Local Municipality at the above address or at Private Bag X101, Malelane, 1320, within 28 days from 13 June 2017 Address and contact detail of the applicant: NAME: Smit and Fisher Planning (Pty) Ltd ADDRESS: 371 Melk Street, Pretoria, 0181 TELEPHONE NUMBER: 012‑346‑2340 POSTAL ADDRESS: P.O. Box 908, Groenkloof, 0027 EMAIL: stephan@sfplan.co.za DATE OF PUBLICATIONS: 13 June 2017 & 20 June 2017 OBJECTION EXPIRY DATE: 11 July 2017 SITE REFERENCE: Holnek (Huawei-MTN) - TA004332


NOTICE MARLOTH PARK AMENDMENT SCHEME NUMBER: 16 Notice of application for the removal of restrictive conditions and simultaneous amendment of a town planning scheme. We, Frans Meyer Inc., being the authorized agent of the owner of Erf 2639 Marloth Park Holiday Township, hereby give notice in terms of the provisions of the Nkomazi Spatial Planning and Land Use Management By-Law, 2015, that we have applied to the Nkomazi Local Municipality for the removal of restrictive conditions contained in Deed of Transfer T15399/2015, and simultaneous amendment of the Marloth Park Town Planning Scheme, 2000, by the rezoning of the abovementioned property from `Residential` to `Business 2`. Particulars of the application will lie for inspection during normal office hours at the address given below and also at the office of the Town Planner, Nkomazi Local Municipality, Department of Planning and Development, Attention Mr Jan Mashele, 22 Impala Street, Malelane, 1320, for a period of 28 days from 15/06/2017. Written comments or objections together with such grounds thereof in respect to the application must be submitted to: The Municipal Manager, Nkomazi Local Municipality, Private Bag X101, Malelane, 1320 or e-mailed to Jan.Mashele@nkomazi.gov.za, not later than twenty eight (28) days after the first day of publication of this notice. Address of Applicant: Meyer Inc, 56 Inbani Circle, Malelane, 1320. Tel: 013‑790‑0261/2/3/5, Email: vrm.letitia@mweb.co.za. - TA004334

hazyview_smallmpumalanganews_sallnelspruitpost_smallsteelburger_publication_newwhiteriver_smallbarbertonTimes_smallcorridor_smallgetitagriecoRD_smalllooklocal.co.zaAutodealer.co.za
Top

Thanx for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

SUBSCRIBE
to our free NEWSLETTER
!
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Barberton Times
Corridor Gazette
Hazyview Herald
Lowvelder
Mpumalanga News
Nelspruit Post
Steelburger News
White River Post


Your details:


Your friends:

I didn't sign up for this
I'd like to see and read more... (Please indicate in comments section below)
I'm relocating (Please indicate where to)
Other