LEGALS

Town Planning


KENNISGEWING NELSPRUITSE DORPSBEPLANNINGSKEMA 1989 AANSOEK OM SPESIALE GEBRUIKSGOEDKEURING Kennis word hiermee gegee ingevolge Klousule 17(2) van die Nelspruitse Dorpsbeplanningskema 1989, date k, die ondergetekende, van voorneme is om by die Mbombela Plaaslike Munisipaliteit aansoek te doen om goedkeuring om ERF 1242 NELSPRUIT DORP (OOK BEKEND AS GROSSKOPF STRAAT 65) te gebruik vir die doeleindes van n TROETELDIER VERSORGING SALON. Volledige besonderhede is verkrygbaar by die onderstaande adres. Enigeen wat beswaar teen die voorgestelde gebruik wil aanteken moet sodanige beswaar, tesame met die redes daarvoor, skriftelik by die Mbombela Plaaslike Munisipaliteit, Burgersentrum, Nelspruit en by die ondergetekende, nie later as agt-en twintig (28) dae vanaf die eerste kennisgewingsdag van die verskyning van hierdie advertensie indien, naamlik: 18 September. Alta Massyn, Grosskopfstraat 65. - TA004696


NOTICE NELSPRUIT TOWN PLANNING SCHEME 1989 APPLICATION FOR SPECIAL CONSENT USE Notice is hereby given in terms of Clause 17(2) of the Nelspruit Town Planning Scheme 1989, That I, the undersigned, intend applying to the Mbombela Local Municipality for consent to use ERF 1242 NELSPRUIT TOWN (ALSO KNOWN AS 65 GROSSKOPF STREET) for the purpose of a PET GROOMING PARLOUR. Full particulars in connection with the application is available at the address given below. Any person having any objection to the proposed use, must lodge such objection, together with the grounds therefore, in writing to the Mbombela Local Municipality, Civic Centre, Nelspruit and with the undersigned not later than twenty eight (28) days after the first day of publication of this notice, which is: 18 September. Alta Massyn, 65 Grosskopf Street. - TA004697


NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT I Lourens Hermanus Toerien of the firm Hunter Theron Inc., have lodged a land development application AS/17/02071 in terms of Section 50 of the Mbombela By-law on Spatial Planning and Land Use Management for the amendment of the Nelspruit Town Planning Scheme, 1989 by the rezoning of the Remainder of Erf 507 & the Remainder of Erf 508 Sonheuwel Extension 2, located east and adjacent to Stanley Street, in the Sonheuwel Extension 2 area. The intention of this application is to rezone the above mentioned properties from "Residential 2" respectively to "Existing Public Roads" in order to form part of the Mbombela LM public street system. A copy of the application/s and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013- 759-2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: registry@mbombela.gov.za not later than 21 September 2017 (the date which may not be less than 30 days from the date on which the notice was given ` date of publication being 22 August 2017). The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above-mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Applicants Contact Details: Name: Lourens Toerien (Hunter Theron Inc.) Physical Address: 53 Conrad Street, Florida North Phone Number: 011‑472‑1613 or 079‑491‑8182 Email Address: lourens@huntertheron.co.za - TA004683


KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ek, Lourens Hermanus Toerien van Hunter Theron Ing., het `n aansoek AS/17/02071 om grond ontwikkeling ingedien ingevolge Artikel 50 van die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die wysiging van die Nelspruit Dorpsbeplannings Skema, 1989 vir die hersonering van die Restant van Erf 507 Sonheuwel Uitbreiding 2 en die Restant van Erf 508 Sonheuwel Uitbreiding 2 geleë oos en aanliggend tot Stanley Straat in die Sonheuwel Uitbreiding 2 area. Die oogmerk van die aansoek is om die bogenoemde erwe respektiewelik vanaf "Residensieel 2" tot "Bestaande Publieke Pad" te hersoneer, ten einde deel te vorm van die Mbombela LM se publieke strate. `n Afskrif van die aansoek/e en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela, 1201. Kontak nommer: 013‑759‑ 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑ 2070; of e-pos aan: registry@mbombela.gov.za nie later as 21 September 2017 (die datum wat nie minder as 30 dae mag wees, vanaf die datum waarop kennis geplaas is nie - datum van kennisgewing 22 Augustus 2017). Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grond- gebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommnetaar saam te stel. Applikant se Kontak Besonderhede: Naam: Lourens Toerien (Hunter Theron Ing.) Fiesiese Adres: 53 Conrad Straat Florida Noord Telefoon Nommer: 011‑472‑1613 of 079‑491‑8182 e-pos Adres: lourens@huntertheron.co.za - TA004684


KENNISGEWING NELSPRUIT WYSIGINGS SKEMA KENNISGEWING VAN GROND ONTWIKKELINGSAANSOEK INGEVOLGE DIE MBOMBELA BYWET OP RUIMTELIKE BEPLANNING EN GRONDGEBRUIKSBESTUUR Ek, Maria Jacoba Le Roux, die gemagtigde agent van die eienaar van Gedeelte 17 van die Plaas Riverside 308-JT het `n aansoek AS/17/02077 om grond ontwikkeling ingedien ingevolge die Mbombela Bywet op Ruimtelike Beplanning en Grondgebruiksbestuur vir die inkorporasie/hersonering van bogenoemde gedeelte geleë wes aangrensend to die Halls Gateway en Farmstall. Die oogmerk van die aansoek is om die gedeelte `n sonering van` Besigheid 4` te gee om die huidige gebruik te formaliseer en toe te laat vir verhoogde ontwikkelings voorwaardes. `n Afskrif van die aansoek/e en ondersteunende dokumentasie is verkrygbaar gedurende normale kantoor ure by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, Kantoor 205, Burgersentrum, 1 Nel Straat, Mbombela, 1201 kontak nommer: 013 759 2185. Geskrewe kommentaar of besware tesame met die redes vir beswaar moet ingedien word in die voorgeskrewe formaat aan: Die Munisipale Bestuurder, Posbus 45, Mbombela, 1200 of by die Registrasie afdeling van Rekords, Eerste verdieping, Burgersentrum, 1 Nelstraat, Mbombela; of gefaks word na 013‑759‑2070; of e-pos aan: registry@mbombela.gov.za nie later as 17 September 2017. Die formaat vir die kommentaar vir besware is beskikbaar by die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur, by die bogemelde adres of op die Munisipaliteit se webwerf (www.mbombela.gov.za). Enige persoon wat nie kan lees of skryf nie mag met enige personeellid van die Kantoor van die Senior Bestuurder Grondgebruiksbestuur Afdeling, gedurende kantoor ure raadpleeg en bystand sal aan sodanige persoon verleen word om die beswaar of kommentaar saam te stel. Adres van agent: Mari Le Roux Townplanning Consultant, Posbus 15478, Nelspruit, 1200. Cell: 082‑516‑2410, Email: mlrtpc@gmail.com, Verw.: TRAC-INC-01 - TA004670


NOTIFICATION NELSPRUIT AMENDMENT SCHEME NOTIFICATION OF LAND DEVELOPMENT APPLICATION IN TERMS OF THE MBOMBELA BYLAW ON SPATIAL PLANNING AND LAND USE MANAGEMENT I, Maria, Jacoba Le Roux, being the authorised agent of the owner of Portion 17 of the farm Riverside 308-JT, have lodged a land development application AS/17/02077 in terms of the Mbombela By- law on Spatial Planning and Land Use Management for the incorporation/rezoning of abovementioned property situated directly west and adjacent to Halls Gateway and Farmstall. The intention of the application is to provide the property a zoning of `Business 4` to allow for the formalization of the existing use and allow for increased development rights. A copy of the application/s and supporting documentation is available for viewing during normal office hours at the Office of the Senior Manager: Land Use Management, Office 205, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela, 1201, at the following contact number: 013‑759‑2185. Written comments or objections together with reasons therefore in respect of the application must be submitted, in the prescribed format, to: the Municipal Manager, P O Box 45, Mbombela, 1200; or delivered to Registry Section of Records, 1st Floor, Civic Centre, 1 Nel Street, Mbombela; or faxed to 013‑759‑2070; or emailed to: registry@mbombela.gov.za not later than 17 September 2017. The format for the comments or objections is available from the office of the Senior Manager: Land Use management at the above- mentioned address or on the municipality`s website (www.mbombela.gov.za). Any person who cannot read or write may consult with any staff member of the office of the Senior Manager: Land Use Management Section during office hours and assistance will be given to transcribe that person`s objections or comments. Address of agent: Mari Le Roux Townplanning Consultant, P.O. Box 15478, Nelspruit, 1200. Cell: 082 ‑516‑2410, Email: mlrtpc@gmail.com, Ref:TRAC-INC- 01 - TA004671

Top

Thanx for your referral. We have no doubt your friends will love our newsletter as much as you!

Don't forget to verify your email.

to our FREE newsletter
SUBSCRIBE to our FREE newsletter.
SELECT your titles:

Barberton Times
Corridor Gazette
Hazyview Herald
Lowvelder
Mpumalanga News
Nelspruit Post
Steelburger News
White River Post


Your details:


Your friends:

I didn't sign up for this
I'd like to see and read more... (Please indicate in comments section below)
I'm relocating (Please indicate where to)
Other